Pocztówka z dawnego świata ?! / Postcard of the old world

Właśnie doczekałam się pierwszej kartki w ramach wymiany postcrossowej.  Wielka radość, na początku wysłałam sama kartki do wylosowanych wcześniej odbiorców i teraz jest, nareszcie mogę cieszyć się moją pierwszą kartką.

That I’ve reached the first card in the postcrossing exchenge.
Great joy, at the beginning I sent the same card to a randomly selected earlier recipients and now is coming.
I can finally enjoy my first card.

SKĄD DO MNIE PRZYBYŁA/ WHERE IS COME FROM

image

Wyciągając ją ze skrzynki pocztowej jako pierwsze rzuciła mi się jej nazwa –  Ostrava, czy to czasem nie miasto w Czechach, zagadał mój Kris z zaciekawieniem zakładający mi przez ramię.  Jakoś mi się raźniej na duszy zrobiło bo tak jakoś naszło mnie na wspomnienia domu. 
Tylko dlaczego?

Pulling it from the mailbox first gave me her name – OSTRAVA ,Is it not thetown in the Czech Republic? –
spoke, my Kris curiously assuming my shoulder.
Somehow I did briskly on the soul because it came over me the memories of home.
But why?

image

Kartka przedstawia widok szybów kopalnianych w świetle zachodzącego słońca. Kartka nasuneła mi wiele skojarzeń z miejscem,  w którym dorastałam, jednak jest to obraz przeszłości.
Pochodzę z pięknego miasteczka uzdrowiskowego położonego na przedgórzu Sudetów, bliskim sąsiadem dla mnie zawsze był Wałbrzych.
Postcard shows a view of mine shafts in the light of the setting sun. Card occurred to me many associations with the place, where I grew up, but it is a picture of the past.
I come from the beautiful spa town located in the foothills of the Sudetenland, a close neighbor for me has always been Walbrzych.

Co ma wspólnego Ostrava z Walbrzychem? / What does the Ostrava with Wałbrzych?

Jak się okazuje miasto Ostrava od zawsze kojarzyć się może z  granicą Śląska i Moraw. W roku 1793 odkryto tam znaczne złoża węgla kamiennego. 
Od tego czasu, aż do 1994 kiedy zaniechano wydobycia, datuje się intensywny rozwój miasta jako ośrodka górniczego  i przemysłowego. Czytając o Ostrowie nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że to miasto pewnie podobnie funkcjonowało jak Wałbrzych, otoczony górami z szybami kopalnianymi wrytymi w krajobraz.
Oba miasta łączy pewna więź w czasach komunizmu i rozwoju myśli przemysłowej były jak bohaterowie swoich państw, żywiły swoich mieszkańców.  Górnictwo zmieniało krajobraz ale i powodowało rozwój miasta, wszystko tętniło życiem.
Zamknięcie kopalni zarówno w Polsce jak i Czechach spowodowało wielkie zmiany, tysiące ludzi straciło pracę a dawne zagłębia węglowe stały się zagłębiami bezrobocia.
As it turns out the city of Ostrava has always can be associated with border of Silesia and Moravia. In 1793, there were discovered large deposits of coal.
 From that time until 1994 when mining was abandoned, it dates back to the intensive development of the city as a center of mining and industrial sectors. Reading about Ostrow I could not help feeling that this city might just functioned as Walbrzych, surrounded by mountains with glazed mine in the landscape.
Both cities have something in common bond in the time of communism and the development of industrial thoughts were like the heroes of their countries, fed its people. Mining changing landscape but also resulted in the development of the city, everything was buzzing.
The closure of the mine, both in Poland and the Czech Republic resulted in significant changes, thousands of people lost their jobs and the old coal basin became zone of unemployment.

image

Na szczęście miasta odżywają i skupione są teraz na turystyce.
Na koniec małe porównanie fotograficzne obu miast, jakże wiele mają ze sobą wspólnego…
Fortunately, the city revived and are now focused on tourism.
At the end of a small photographic comparison of the two cities, how much they have in common …

OSTRAVA

image

Zabytkowe XIX wieczne zabudowania industrialne / The historic industrial buildings from the nineteenth century

image

Rynek w Ostrowie/Marketplace in Ostrow

WALBRZYCH

image

Muzeum przemysłu i techniki w Wałbrzychu /Mines museum in Walbrzych

image

Rynek w Wałbrzychu /Market Place in Wałbrzych

Oto krótka historia mojej pierwszej otrzymanej przeze mnie kartki.
This is a story of my first recived card.

Lunafly